Folkeavstemninger krever
medisinsk marijuana


I begynnelsen av november 1998 stemte velgerne i seks av USAs delstater for å:tillate medisinsk bruk av hamp. Det dreier seg om statene Alaska, Washington, Oregon, Nevada, Colorado og Arizona, foruten det fø:derale omr å:det Washington, DC. Alle disse stedene gikk et flertall av velgerne (ca 60%) inn for å:tillate en mere liberal politikk, men flere steder blir det brukt tekniske argumenter for å:avvise velgernes mening.

I Arizona og Oregon ble forsø:k p å: å:stramme inn den eksisterende politikkken avvist med store flertall. Oregon var for mere enn tjue å:r siden den fø:rste staten der brukav cannabis ble avkriminalistert. Og velgerne aksepterte ikke forsø:ket p å: å:gjeninnfø:re fengsel for marihuanarø:yking n å:, tvertimot ville de å:pne for medisinsk marihuana, akkurat som velgerne i alle andre delstater der dette spø:rsm å:let har væ:rt lagt fram.

I Arizona gjentok velgerne sitt ja til medisinsk utskriving av ethvert virksomt stoff p å: medisinsk grunnlag.

I Colorado var det flertall for medisinsk cannabis, men resultatet blir avvist av myndighetene i delstaten, fordi ikke tilstrekkelig mange underskrifter var godkjent p å: forslaget om å:legge spø:rsm å:let ut til folkeavstemning.

I hovedstaden, Washington DC, er situasjonen enda mere absurd. Et privat lovforslag som er vedtatt i kongressen rett fø:r valgdagen forbyr bruk av offentlige midler på: folkeavstemninger om cannabis. Til tross for at spø:rsm å:let sto p å: stemmeseddelen, og at velgernes kryss er registrert elektronisk sammen med de ø:vrige kryss velgerene har satt, kan ikke valgresultatet offentliggjø:res. Uoffisielle resultater tyder p å: at medisinsk cannabis ogs å: aksepteres av velgerne her.

Dette spø:rsm å:let vi i alle fall gi ny næ:ring til debatten om det fø:derale omr å:dets stilling. Mange av innbyggerne i Washington D.C. er lei av mangelen p å: lokalt demokrati ,og vil ha omr å:det utropt til egen delstat.

I England har overhusets spesielle cannabiskomite nylig lagt fram en rapport, som konkluderer med at cannabis har medisinsk effekt, og bø:r gis en friere legal stilling. Apotekene bø:r fø:re standardiserte cannabispreparater som kan utskrives av leger til blant annet folk med Multipel Sklerose, folk som lider av migrene, pasienter som gjennomg å:r kjemisk behandling mot kreft og Aids-pasienter.

Og i Tyskland har den nye regjeringskoalisjonen av Sosialdemokrater og Grø:nne blitt enige om å:oppnevne en kommisjon som skal utrede muligheten for legal omsetning av cannabis b å:de til rekreasjon og som medisin. Og den fø:derakle justisministeren har erklæ:rt at han vil ha ens regler i alle delstatene, som knesetter prinsippet om ingen straff for bruk eller besittelse av sm å: mengder.


Hampesidene * Vindheimgarnet