sol og måne

Hekser og gudinner

Den egyptiske gudinne Nut

Siden vi lever i en patriarkalsk verden er det ingen grunn til forundring over at de dominerende religioner er patriarkalske, eller at de fleste bilder av mektige personer forestiller menn. Også gudene må være mannlige i et slikt verdensbilde (Kristendommen klarer tilmed å presentere en trefoldig mannlig familie og samtidig å fordømme homofili!) - men slik har det ikke alltid vært.

gudinne spiral I alle deler av verden har det gudommelige gjennom det meste av den historien vi kjenner til vært ansett som både kvinnelig som mannlig. Går vi langt nok tilbake i historien er det mye som tyder på at de livgivende prinsippene først og fremst har vært sett på som kvinnelige. De første jordbrukskulturene i Europa og Midt-østen var i hovedsak gudinnedyrkende. Mange av de tradisjonelle fruktbarhetsreligionene var også gudinnedyrkende.

I den katolske kirke har dyrking av Maria og av ulike kvinnelige helgener i stor grad tatt opp i seg gudinnetradisjonene. Andre deler av disse tradisjonene har vært ført videre av hekser og kloke koner.
I Norrøn religion var vanene (Njord, Frøy og Frøya) representanter for den gamle fruktbarhetsreligionen, mens Æsene med Odin og Tor i spissen i større grad representerte det krigerske og patriarkalske systemet.

Kristendommen har, liksom sine nære slektninger jødedom og islam, bekjempet gudinnner og hekser med stor nidkjærhet. Dette har sammenheng med at kvinner i alle tradisjoner har søkt (og søker) kvinnelige aspekter av det guddommelige, noe de mannlige herskerne ikke har likt. Jødiske mannlige profeter omtalte gudinnen Astarte som "Babylons Skjøge". Og et avsnitt i Koranen om Muhammeds forhold til de gamle arabiske gudinnene danner grunnlaget for Salman Rushdies meget omtalte verk "De Sataniske vers".

I flere hundre år dreiv de kristne kirkene en blodig forfølgelse av andre livssyn. De gamle religioner ble på det nærmeste utryddet og de siste restene drevet under jorden. Særlig rammet denne forfølgelsen ekte og påståtte hekser.

I våre dager har nye grupper skapt en renessanse for Den Store Gudinna i sine mange manifestasjoner, i ofte i nær tilknytning til bevarte og/eller gjenskapte heksetradisjoner. Noen av disse gruppene springer ut av den britiske magiske renessansen fra slutten av 1900-tallet (Teosofer og Golden Dawn), utviklet videre på nittenhundretallet av Aleister Crowley , Gerald Gardner, Alex Saunders m.fl., men de fleste hevder å stå i en ubrutt tradisjon med røtter før kristen tid.

Endel moderne feminister har også søkt åndeløige røtter i tidligere tiders gudinnedyrking. Dette har kommet til uttrykk både i politikk, litteratur og bildekunst. Den svensk britiske kunsteren Monica Sjöö har manifestert strømningen med stor kraft både i slike bilder som det til venstre, og i politisk historiske verker som "Den Store Kosmiske Mor"

Andre tendenser har forsøkt å gjenreise bildet av kvinneskikkelsens fysiske kraft i form av kvinnekrigerne: amazonene. Forfatteren Ingar Knudtsen jr. har skrevet en roman- trilogi om amazonestyrte riker i Afrika. Ikke minst mannlige entusiaster dyrker amazoneskikkelsene, også gjennom den norske amazone-gruppas nettsted.

Hekse-renessansen er en mangfoldig grasrotbevgelse. Den omfatter grupper som er upolitiske og egosentrerte i verste newage-tradisjon, mens andre har valgt å kombinere politisk og åndelig hengivenhet. For de som bevarer en anarkistisk grunnholdning sammen med sin respekt for Gudinna er Reclaiming et åndelig politisk hjemsted. Reclaiming er kjent for å omfatte både menn og kvinner, men blir ofte identifisert med sin berømte teoretiker Starhawk, forfatter av "The Spiral Dance" og andre viktige skrifter.

Starhawk

Reclaiming er både et rituelt fellesskap og en politisk aksjonsgruppe. Medlemmene arbeider for miljøvern både ut fra det perspektivet at det dreier seg om å verne legemet til vår felles mor - Den Store Gudinna, og fordi de andre artene vi deler jordkloden med har krav på våre respekt . Reclaiming har blant annet aksjonert for truede skoger, og var høyst aktive i de store demonstrasjonene mot WTO i Seattle høsten 1999. Reclaiming legger i sin deltakelse i demonstrasjoner og politiske aksjoner vekt på å styrke de ikkevoldelige aspektene fremme det åndelige perspektivet hos deltakerne så vel som hos publikum.

Det ligger en artikkel av Starhawk om noen av hennes erfaringer fra WTO-aksjonene på nettsidene til Alternativt Nettverk.
Jeg har dessuten skrevet en artikkel om Starhawks politiske arbeide, og analyse av et rituale utført under G8-toppmøtet i Calgary 2002

Et interessant tiltak i samband med kalenderskiftet er Goddess 2000 som under slagordet A goddess on every Block inspirerer folk til å skape og spre et mylder av gudinnebilder.
Det er også utarbeida norske gudinne 2000sider .

Åsatrufellsskapet Bifrost tar utgangspunkt i norrøne myter, men skillelinjene til Wicca og andre hekser er ikke alltid spesielt tydelige. Norrøn mytologi behandles dessuten - grundig , om ikke alltid like respektfullt - på nettstedet Åsgard, mens det finnes interssante diskusjoner om hva som skiller og forener slike grupper som hedninger, hekser og paganister på det neopaganistiske (slå opp ordet!) nettstedet til Isaac Bonevitz dansende kvinner

En gruppe norske hekser driver nettstedet Eutopia.

Witches Web har gode tilbud på heksegryter og andre nødvendige former for arbeidsutstyr, samt moteriktige gevanter.

Rune Hagen ved Universitetet i Tromsø har samlet linker til en masse materiale om Hekseprosessene i Norge og andre land .


Myter i forvandling * Nidstang mot rasismen * Leve de norrøne mytene!
Tårer av gull * Vindheimgarnets hovedside