Jan Bojer Vindheim:

Miljøvennlig transport - ny teknologi
Naturgass som drivstoff.


Forord

Denne rapporten springer ut av et stipend Kommunenes Sentralforbund tildelte meg sommeren 1996 for å studere temaet: "Miljøvennlig transport / ny teknologi - bruken av naturgass i transportsektoren".

Jeg representerer Miljøpartiet De Grønne i Trondheim Bystyre, og tildelinga var et ledd i en stipendordning KS har oppretta for å "gi politikere i kommuner og fylkeskommuner anledning til å skaffe seg innsikt i eksisterende kunnskap, forskning og utviklingsarbeid" samt å "bidra til bedre kontakt mellom forskningsmiljøene og kommunesektoren".

Stipendperioden strakte seg over tre måneder og blei fordelt på gjesteopphold ved to institusjoner i Trondheim, nemlig Senter for Teknologi og Samfunn ved Universitetet på Dragvoll og maskinavdelingen ved Norsk Marinteknisk Forskninginstitutt (MARINTEK) på Tyholt.

Senter for Teknologi og Samfunn

STS er et sjølstendig senter innen Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet - NTNU.

STS har som formål "å drive grunnlagsorientert forskning og undervisning innenfor teknologi og vitenskaps-studier, ut fra de spesielle betingelsene som foreligger for slik virksomhet ved NTNU".

Målet med denne delen av stipendperioden var å "studere sammenhengen mellom teknologiske valg, samfunnsutvikling og miljø når det gjelder:
- bruken av naturgass
- ulike transportsystemer".

Mitt gjesteopphold ved STS varte fra 1. september til midten av oktober. I denne tida hadde jeg kontorplass på senteret. Jeg fulgte også forelesninger i faget "Teknologipolitikk og teknologivurdering" og deltok i senterets ukentlige fag-seminarer fram til slutten av semesteret.

Marintek

Norsk Marinteknisk Forskningsintitutt er en del av SINTEF-gruppen. Marintek utfører forskning og utvikling for bedrifter og offentlig forvaltning engasjert i maritim virksomhet. Gassmotordivisjonen driver sammen med Trondheim Trafikkselskap utprøving av gassdrevne busser, med en teknologi som er utvikla av Marintek.

Målet for oppholdet her var å "Granske bruken av naturgass som drivstoff i transportsektoren, med hensyn på
- teknologisk status
- fordeler og ulemper i miljøperspektiv
- tekniske, sikkerhetsmessige og økonomiske aspekter.
Studere produksjon og distribusjon av naturgass, med særlig vekt på aktuelle løsninger for Trondheim og omegn".

Jeg hadde kontorplass ved Marintek fra midten av oktober fram til 1. desember.

TAKK.

Jeg vil gjerne takke alle som har hjulpet meg under arbeidet. Særlig vil jeg takke Per Østby ved Senter for Teknologi og Samfunn, Lars Kolle, Per Magne Einang og Dag Stenersen ved Marintek, samt Karen Espelund ved Bystyresekretariatet i Trondheim.

Trondheim, februar 1997
Jan B. Vindheim.


Fram til neste kapitel
Tilbake til innholdsfortegnelsen
Vindheimgarnets hovedside