Jan Bojer Vindheim:

Miljøvennlig transport
- ny teknologi

Naturgass som drivstoff

En rapport utarbeida for Kommunenes sentralforbund


Lokale - tildels også globale og regionale - miljøproblemer knytta til transport kan reduseres gjennom bruk av alternative drivstoffer. Av disse alternativene er foreløpig naturgass det som er mest utvikla.
En overgang til bruk av naturgass kan på lengere sikt bli et viktig skritt på veien mot et transport-system basert på kretsløps-ressurser og ikke - som nå - på fossile brennstoffer.


INNHOLD

Forord.


Sammendrag


1: Bilismen som system

 • 1.1 Utvikling
 • 1.2 Miljø- og helse-problemer
 • 1.3 Systemproblemer
 • 1.4 Internasjonale miljø-avtaler
  1.4.1 Agenda 21
  1.4.2 Klimakonvensjonen
  1.4.3 Endel andre avtaler
 • 1.5 Virkemidler for reduserte utslipp
  1.5.1 Clean Air Act

 • 2: Alternative drivstoffer

 • 2.1 Elektrisitet
  2.1.1 Solceller
  2.1.2 Batteridrevne kjøretøyer
  2.1.3 Den norske el-bilen
  2.1.4 El-buss i Stavanger
  2.1.5 Strømforsyning via kabel
 • 2.2 Hydrogen
 • 2.3 Brenselceller
 • 2.4 Biologiske drivstoffer (Bio-brensel)
  2.4.1 Alkohol
  2.4.2 Bio-diesel
  2.4.3 Bio-gass
  2.4.4. Biogassbussene i Linköping
 • 2.5 Flytende petroleumsgass (propan og butan)
 • 2.6. Naturgass

 • 3: Naturgass i Norge

 • 3.1 Norge som olje-nasjon
  3.1.1 Fra olje til gass
  3.1.2 LNG-anlegg på Tjeldbergodden
 • 3.2. Offentlige programmer og utredninger
  3.2.1 SPUNG
  3.2.2 GAVOT
  3.2.3 Kristensen-rapporten

 • 4: Gassdrevne kjøretøyer

 • 4.1. Internasjonale erfaringer
  4.1.1 New Zealand
  4.1.2 Nordiska Gassbus-projektet
  4.1.3 Svenske gassbusser
  4.1.4 Sikkerhet
 • 4.2. Gassbussene i Trondheim
  4.2.1 Bussene
  4.2.2 Drivstoff og tanker
  4.2.3 Motorene
 • 4.3. Andre norske gasskjøretøyer
 • 4.4 Søppelbiler
 • 4.5 Naturgass i skipsfarten

 • 5: Konklusjon

 • 5.1. Dagens muligheter
 • 5.2. Langsiktige perspektiver

 • Litteratur


  Tilbake til vindheimgarnet