Jan Bojer Vindheim:
Miljøvennlig transport - ny teknologi
Naturgass som drivstoff.

5: Konklusjon

Lokale miljøproblemer knytta til transport kan reduseres gjennom bruk av alternative drivstoffer. Av disse alternativene er det foreløpig naturgass som er mest aktuelt i Norge. I løpet av de nærmeste åra er det derfor rimelig å vente at naturgassdrevne kjøretøyer blir tatt i bruk her i landet i langt større grad enn nå.

Økt bruk av naturgass som drivstoff vil være et viktig skritt på veien mot et transport-system basert på kretsløps-ressurser og ikke - som nå - på fossile brennstoffer.


5.1. Dagens muligheter

Mulighetene for å bruk naturgass som drivstoff i Norge, hemmes på kort sikt særlig av to forhold:
1) Naturgass er bare tilgjengelig på noen få steder i landet.
2) Innkjøpsprisen på kjøretøyer med naturgass-motor er foreløpig vesentlig høyere enn for samme kjøretøy med diesel-motor.

ad 1: I løpet av få år vil det sannsynligvis være oppretta tankanlegg på sentrale steder i landet, først og fremst langs kysten. Forsyningsituasjonen vil derfor bli vesentlig annerledes enn idag. Det er likevel ingen grunn til å regne med at naturgass vil bli tilgjengelig i alle deler av landet. Det arbeidet som har foregått rundt gassterminalen på Kollsnes og nå også i tilknytning til LNG-anlegget på Tjeldbergodden, vil derfor kunne få avleggere en rekke andre steder, særlig i områder med store befolkningskonsentrasjoner. Naturgass må derfor forutsettes å kunne bli et aktuelt drivstoff i de mest sentrale områdene i Norge.

ad 2: Hovedårsaken til prisforskjellen mellom gass-motorer og diesel- eller bensin-motorer er de korte seriene som produseres av gassdrevne kjøretøyer. Ettersom naturgassdrift blir mere utbredt og de teknologiske problemene blir rydda av veien blir produksjonsseriene lengre. Vi kan derfor regne med at naturgass-kjøretøyer i løpet av få år vil finne et prisnivå som ikke avviker vesentlig fra andre motorvarianter. Begge de svenske selskapene SAAB-Scania og Volvo ventes å starte serieproduksjon av busser med OTTO-magermotor for gassdrift i løpet av kort tid.

De politiske signalene tyder på at det er slutt på den perioden da naturgass-teknologi kunne regne med statlige utviklingstilskott av betydning. Teknologien anses som moden, og framtidig utvikling vil derfor vesentlig måtte skje med finansiering fra næringslivet. Dette kan bare oppfattes som en tillitserklæring til gass-teknologien.


5.2. Langsiktige perspektiver

Lagrene av fossile brennstoffer i jordskorpa vil før eller seinere ta slutt. Dette enkle faktum vil - i langt større grad enn frykten for uheldige miljø-konsekvenser - tvinge fram økt satsing på kretsløpsressurser som drivstoff. Både i politiske og teknologiske miljøer er dette perspektivet nå klart. Det kan i denn sammenhengen være på sin plass å sitere en del av konklusjonen fra den innstillinga om bruken av naturgass som Stortingets Energi- og Miljøkomite leverte i 1996:

´Komiteeens flertall, alle unntatt medlemmet Hillgaar, vil vise til at naturgass på mellomlang sikt må regnes som en overgangskilde mellom dagens dominerende og forurensende energikilder som kull og olje, og framtidens fornybare energikilder. Dette innebærer at gass sett i et miljøperspektiv ikke er et optimalt alternativ, men like fullt vesentlig bedre enn de energikilder som idag dominerer det globale energimarkedet."

(Innst S. nr 149 (1995/96) Innstilling fra energi og miljøkomiteen om Norge som gassnasjon - bruk av naturgass i Norge.)

Morgendagens bilpark vil forhåpentligvis ikke bare være tallmessig mindre enn dagens, den vil også være langt mindre forurensende og ressurskrevende. I løpet av overskuelig framtid vil transporten i Norge, som i andre land, måtte frigjøre seg fra sin avhengighet av lager-ressurser, og venne seg til å stole på kretsløps-energiene. I en overgangsperiode - som kanskje kan bli like lang som bilismens historie fram til idag - vil naturgass være et viktig drivstoff. I den samme perioden vil nye teknologier gjøre elektromotorer, solpaneler, hydrogen og brenselceller til normale elementer i en differensiert kjøretøypark.

Skal vi våge oss på spådommer om en enda fjernere framtid, vil vi måtte forutsette at de fossile brenslene vil miste sin betydning og at vi får transportsystemer der kretsløpsenergiene blir nærmest enerådende. I slike framtidige systemer vil sannsynligvis biogass, hydrogen og brenselcelle-teknologiene dominere.

Dette perspektivet bør sikre at alternative drivstoffer vurderes og tas i bruk på stadig nye områder.


Tilbake til forrige kapitel
Tilbake til innholdsfortegnelsen
Vindheimgarnets hovedside