Grønn ideologi og verdivalg

Miljøpolitikken som politisk og filosofisk utfordring var blant det tjuende århundres viktigste utviklinger. Ingen kan lenger overse at mennesket er avhengig av sine omgivelser og at vi har et ansvar for den naturen vi inngår i.

Utgangspunktet for miljødebatten har ofte vært motsetningsforhold mellom menneske og natur - eller rettere trusler mot ulike naturfenomener fra menneskelig virksomhet - men debatten har i stadig større grad tatt opp i seg det åpenbare forholdet at mennesket er et aspekt av naturen. Mennesket kan rett og slett ikke eksistere annet enn som del av naturens større helhet.

Vi blir i økende grad tvunget til å innse at menneskehetens ødeleggelse av naturen er interne prosesser i en større organisme. Det blir nærliggende å se på jordkloden som biologisk helhet, som en autonom organisme.

Et velkjent uttrykk for denne erkjennelsen er Gaia-hypotesen til briten James Lovelock. Han hevder at jordkloden, grekernes Gaia, bør ses som en organisme med betydelige sjølregulerende og selvhelbredende evner, men han reserverer seg sterkt mot antydninger om at Gaia er et bevisst vesen.

Lovelocks teori er altså ikke noen form for religion fra opphavsmannens side, men det forhindrer ikke at en del mennesker har inkorporert Gaia-teorien i sine religiøse verdensbilder.

Den tenking som tar utgangspunkt i økologien er ikke nødvendigvis metafysisk, men økologisk filosofi må nødvendigvis ha som et vesentlig premiss : å se mennesket som en av mange skapninger som gjensidig er avhengig av hverandre.

Den norske filosofen Arne Næss har gitt navnet økofilosofi til økologisk basert tenkning, og har innført betegnelsen Dyp Økologi for den økologiske tekning som forsøker å lodde de dypeste konsekvensen av menneskehetens tilhørighet i den globale sammenhengen av liv. Næss har gitt sin egen politiske tenkning navnet Økofilosofi T, i erkjennelse av at økofilosofi kan gi s mange ulike men like fullt gyldige utforminger.

Næss har formulert 8 grunnleggende teser som han mener er grunnleggende for en slik dyp økologi. En av disse er tesen:

Alle levende vesener er ett.

Og siden Næss mener at selvrealisering er et viktig livsmål presiserer han denne tesen på følgende måte:

Ved å undertrykke selvrealiseringspotensialet i et hvilket som helst levende vesen undertrykker du selvrealiseringspotensialet i deg selv.

I Næss sin Økosofi, så vel som i mange andre former for økologisk tenking, legges det altså grunnleggende vekt på verdien av mangfold og variasjon og gjensidig avhengighet mellom ulike livsformer. På denne måten begynner stadig flere mennesker å identifisere seg med den globale helheten av liv.

Menneskeheten historiske identitetsutvikling kan forsøksvis illustreres med konsentriske sirkler.

Utgangspunktet ofte har vært en snever identifisering med nære grupper som familie, klan og nasjon. Dette er den innerste sirkel, som vi kan gi navnet egoisme.
Utenfor denne sirkelen har man muligheten for å identifisere seg med hele den globale menneskeheten. Denne sirkelen, som vi kan gi navnet humanisme , innebærer en større solidaritet enn den innerste sirkelens egeninteresse.
Men med gjennombruddet for økologisk tenkning har vi fått en større identifikasjon med andre livsformer enn mennesket, enn global økologisk solidaritet som vi kan gi navnet biologisme, eller økologisk identifikasjon.

konsentriske sirkler

I denne økologiske identifikasjonen kan tegne opp de konsentriske sirklene på en ny måte. Om den innerste sirkelen skal omfatte våre nærmeste slektninger kan den i et økologisk perspektiv få navnet:
Respekt for andre mennesker.
Rundt denne kan vi tegne en ny sirkel som betegner en videre identifikasjon. Og i denne sirkelen kan vi skrive
Respekt for dyr og planter.
Rundt denne sirkelen kan vi så tegne en sirkel som omfatter hele jordklodens mangfold av liv, og sette teksten:
Respekt for økosystemer

Om et slikt verdensbilde er basert på respekt for alt liv, betyr det ikke at den økologisk erkjennelse unngår konflikt. Tvert imot vil et slikt verdensbilde stå i motsetning til mange andre måter å oppfatte verden på, og de verdiene som springer ut av en slik global identifikasjon vil stå i sterk motsetning til de verdiene som springer ut av iallfall fire former for ideologi, nemlig:

* reduksjonistisk vitenskap
* markedsøkonomi
* forflatet religion
* kulturell ensretting

Om vi ser på de tre sirklene av respekt, vil de kunne spesifiseres slik:

Respekt for andre mennesker:

må omfatte respekt for det sosiale mangfold i hvert enkelt samfunn så vel som en respekt for mennesker som er atskilt fra oss i tid eller rom. Den må omfatte en anerkjennelse av at menneskeheten består av to kjønn, av unge og gamle mennesker og av mange ulike folkeslag med stor spennvidde i sine uttrykksformer. Den må stå i motsetning til enhver diskriminering og undertrykkelse, og aldri kunne akseptere at ett kjønn, en aldersgruppe, en religion eller en etnisk gruppe skal ha forrang foran de andre.

Respekt for dyr

Mange steder har det vært vanlig at gruvearbeidere hadde med seg kanarifugler inn i gruva. Så lenge fuglen sang var de trygge, men når fuglen sluttet å synge var det tegn på at lufta var blitt dårlig. det var på tide å komme seg tu. Dette viser hvordan dyr og mennesker deler de samme livsbetingelsene. Skaper vi dårlige livsbetingelser for dyr, blir det dårlige betingelser for oss mennesker også. men solidariteten med dyreriket går lenger enn dette. Vi skal ikke bare gi dyr gode betingelser fordi det er bra for oss selv, men fordi de har krav på det som levende subjekter.

Respekt for planteriket

har også to aspekter: det ene er at det er bra for oss mennesker å ha planter og trær rundt oss, nytten spenner fra enkle kjemiske fakta som at planter tilfører lufta oksygen, til mere uhåndgripelige fakta som at vi trives bedre når vi ser levende natur. Pasienter på sjukehus blir f.eks. raskere friske når de kan se trær og planter fra sengene sine. I tilegg kommer den nytte vi kan ha av planter som råvarer og medisiner, som er et viktig og vanlig argument for å bevare det biologiske mangfoldet.

Men heller ikke planteriket skal vi ta vare på bare for den direkte nytte vi selv kan ha av plantene. Også planteriket fortjener respekter for sin egen verdi og sine egne særlige livsegenskaper. Derfor skal vi behandle plantene så skånsomt som mulig. Dette kan vi gjøre ved å arbeide for økologisk jordbruk, ved å avvise utplassering av genmanipulerte organismer og ved å avvise muligheten til å ta patent på liv.

Respekt for økosystemene

I kampen mot Altautbygginga sist på 1970-tallet formulerte Arne Næss slagordet La elva leve! I det ligger en erkjennelse av at et biologisk system som Altaelva har sine egne livsverdier, og nok en gang må det understrekes at verdiene ikke bare er knyttet til muligheten for menneskelig utnyttelse, men må bunne i direkte respekt for de levende kvalitetene i elveløpet og den naturen det inngår i.

Når miljøbevegelsen aksjonerer mot for eksempel opprettelsen av militære skytefelt er det derfor viktig at det ikke bare blir en debatt om ulike måter å utnytte det aktuelle området på. Det er nødvendig også å trekke inn området egenverdi. det samme gjelder kampanjer for vern av truede våtmarker, skogsområder eller andre truede biotoper.

Reduksjonistisk vitenskap

Den høye levestandard vi nyter i de industrialiserte land springer i siste instans ut av naturens livgivende kraft. Alt vi bruker, selv med de mest avansert industrielle og kjemiske metoder, er basert på naturlige råstoffer. I siste instans er alt naturlig, alt inngår i den store helheten av jordisk liv.

Moderne vitenskap har utviklet metoder som er basert på å isolere enkeltdeler av helheten og granske hver liten bit for seg. Slike metoder kalles reduksjonisme, fordi de reduserer fenomener til små enkeltdeler som betraktes hver for seg. Reduksjonistisk vitenskap har lagt grunnlaget for de store teknologiske framskritt menneskeheten har gjort de siste århundredene, og også for de enorme skadevirkningene moderne teknologi har vist seg å ha.

Det motsatte av reduksjonisme er holisme eller helhetstenking, også kalt systemtenking. Holistisk tenking ser først og fremst på sammenhenger og hele systemer, og betrakter delene først og fremst i forhold til de overordnede systemene. Holistisk vitenskap er i samsvar med de underliggende holdningene i økologisk tilnærming til virkeligheten, og det er derfor ikke underlig at holistisk vitenskap på ulike felter har utviklet seg parallelt med økologiens gjennombrudd.

Politiske perspektiver

Med utgangspunkt i økologisk og holistisk forståelse av virkeligheten har det oppstått en mengde politiske organisasjoner: mange av disse jobber tverrpolitisk, men noen forsøker også å gripe direkte inn i den politiske prosessene, og har derfor organisert seg som politiske partier. Slike grønne partier har fått betydelig oppslutning mange steder og har også deltatt i flere regjeringer, blant annet i Tyskland, Italia, Frankrike og New Zealand. De grønne partiene har utviklet et bredt internasjonalt samarbeide. Norsk deltaker i dette samarbeidet er Miljøpartiet de Grønne, som er representert i en del kommunestyrer, men ikke har fått nevneverdig oppslutning på landsbasis. Mange økologisk engasjerte mennesker i Norge deltar til gjengjeld i andre partiet, som Venstre, Sosialistisk Venstreparti eller Senterpartiet.

En grunnleggende økologisk tese er at mangfold gir livsstyrke. Derfor er det riktig å akseptere og stimulere et mangfold også i arbeidet for å utvikle økologisk forsvarlige samfunnsstrukturer og innen økologiske kunnskapsmodeller. Vi trenger dynamisk interaksjon og balanse mellom det lokale og det globale, mellom mangfoldet av enkeltdeler og de overgripende organismene


Politiske sider * Myte-sidene * De lyriske sidene * Vindheimgarnet