Levende Hus

- om miljø- og ressursvennlig bygging

av Frederica Miller og Alice Reite
Oslo 1993, TI-forlaget


Denne vidunderlige boka ble utarbeidet som del av et kursopplegg ved Teknologisk Institutt. Boka er den grundigste innføring på norsk i problemstillingene rundt økologisk bygging. Den drøfter inngående og perspektivrikt en rekke fundamentale problemstillinger rundt moderne boliger. Forfatterne som er knyttet til det økologiske arkitektfellesskapet "GAIA", går også inn på perspektiver knytta til biologisk mangfold, tomtevalg, arealplanlegging og trafikk.

De første kapitlene setter boligen i økologisk perspektiv ved hjelp av slike begreper som økologisk økonomi, alternativ teknologi og permakultur. Deretter drøftes byggeskikk, stedsutvikling og infrastruktur. Neste kapitel presenterer ulike problemstillinger rundt samfunnsutvikling og lokaldemokrati. Boka var vel under arbeid før begrepet LA21 kom i bruk, men tankegangen springer avgjort ut av den samme tilnærmingsmåten.

Det er også en grundig drøfting av temaet biologisk mangfold. Forfatterne kommer med en rekke eksempler på hvordan vi kan berike tilværelsen ved å gi plass til planter og dyr i og rundt husene våre .

Etter at boligen på denne måten er plassert i et landskap og et samfunn begynner Miller og Reite å se på de ulike materialene husene kan bestå av, og ulike tekniske løsninger økologiske arkitekter og teknikere har utprøvd. Vi får høre om fordeler og ulemper ved solfangere og vindmøller, ulike former for isolering og ventilasjon, om egenskapene til ulike bygningsmaterialer og om hvordan vi kan planlegge boligene for å å redusere ressursbruken og for å gjenvinne avfall og kloakk.

Boka kan nå fås kjøpt til nedsatt pris (kr 100) fra NABU

Bærekraftig teknologi * Byenes historie * Påvei mot en økologisk urbanisme