Bygg for en ny tid

Mot en miljøvennlig arkitektur -
127 norske eksempler

Chris Butters, Finn Østmo
NABU, Oslo 2000

fra klosterenga borettslag

Det er grunn til å glede seg over at NABU har gitt ut denne boka, som både presenterer økologisk teori knytta til husbygging og en omfattende samling eksempler fra norsk virkelighet. Eksemplene utgjør hoveddelen av boka, i tekst og bilder vises hvordan ulike arkitekter og byggherrer har forsøkt å realisere aspekter av økologisk tenkemåte.

Denne boka presenterer ikke bare et frodig mangfold av mere eller mindre miljøvennlige hustyper, den har også flere meget relevante kapitler om husbygging og byplanlegging i økologisk perspektiv. I innledningskapitlene presenteres utviklinga av miljøvennlige tenkemåter innen husbygging, arkitektur og byplanlegging.

I kapitlet "Kritiske refleksjoner: økologien tar form" av Chris Butters drøftes også arkitekturens formspråk i økologisk perspektiv. Forfatteren spør om modernismen, slik vi hittil har sett den, er istand til å møte økologiens krav. Samtidig spør han om den "naturlige" stilen i økologisk byggeri også har nådde en grense. Kan vi trekke elementer fra disse ulike stilene inn i nye øko-modernistiske stiler? Dette er et spørsmålet som ennå ikke er besvart, men tendenser i slike retninger finner vi åpenbart i den omfattende eksempelsamlinga som utgjør hoveddelen av boka.

Butters og Østmo har strukket garnet vidt for å samle inn sine 127 eksempler på miljøvennlig husbygging. Enkelte vil kanskje mene at det blir både hummer og kanari i eksempelsamlinga, men som forfatterne peker på fanger eksemplene opp ulike aspekter av miljøvennlig husbygging. Noen av de omtalte bygningene har solpaneler, andre bruker resirkulerte byggematerialer, atter andre er lite ressurskrevende.

Den fullkomne, endelige løsning på alle miljøproblemer finnes ikke, og vil aldri finnes. Hvert av eksemplene viser en måte å nærme seg de utfordringene økologisk tenking stiller byggherrer, arkitekter og byplanleggere overfor.

Boka kan bestilles i bokhandelen
eller direkte fra
Norske Arkitekter for Bærekraftig Utvikling

llustrasjoner:

øverst til venstre lavenerghihuset Chanelle, Stavanger
(arkitekt Harald Røstvik)

Til høyre:
Klosterenga ØkoBoliger, Oslo
(Arkitektkontoret GASA a/s og Arkitektskap a/s)

Nederst:
friluftshus på Orre, Jæren
Sivilarkitekt Per Linne


Bærekraftig teknologi * Byenes historie * Påvei mot en økologisk urbanisme

Kontakt bylivredaktøren